Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | TWI Giá trị cốt lõi >> TWI Giá trị cốt lõi

TWI Giá trị cốt lõi

Thiết lập, đào tạo và hoàn thiện Vai trò và Năng lực của các Quản lý cấp trung và cấp cơ sở (Front-line Leaders) luôn là điều quan trọng.

Vì sao? Họ là những người điều hành, tác động trực tiếp kết quả vận hành (cả tốt và chưa tốt) hàng ca, ngày và đêm.

Họ chính là mắc xích rất quan trọng trong chuỗi giá trị của hoạt động vận hành.

TWI và Năng lực Frontline Leaders - Nền tảng của cải tiến liên tục

​ Chuẩn hóa tay nghề, khả năng thực hiện công việc chính xác, an toàn và tận tâm của nhân viên

​ Cải thiện Năng suất Chất lượng

​ Giảm thời gian đào tạo

​ Làm việc an toàn hơn

 Cải thiện tinh thần làm việc, hợp tác lẫn nhau

 Giải quyết vấn đề hiệu quả (bao gồm vấn đề "con người")

TWI gồm 3 chương trình, đào tạo kỹ năng quản lý thiết yếu

  • Job Relations (JR), Kỹ năng Quan hệ công việc (còn gọi là Kỹ năng lãnh đạo), nhằm tạo dựng nền tảng hợp tác, tôn trọng, phản hồi thông tin hiệu quả;
  • Job Instruction (JI), Kỹ năng Chỉ dẫn Việc, nhằm nhanh chóng đào tạo nhân viên thạo việc, biết cách thực hiện công việc chính xác, an toàn, tận tâm. 
  • Job Methods (JM), Kỹ năng Cải tiến, nhằm chất vấn quá trình thực tế, tìm kiếm ý tưởng, thực nghiệm cải tiến;

Ngoài ra, TWI gồm 2 chương trình khác:

  • Program Development (PD) dành cho những thành viên chịu trách nhiệm hoạch định và phát triển năng lực nhân viên. Program Development nhằm  hoạch định nhu cầu đào tạo - phát triển nguồn lực nhằm hướng đến mục tiêu (Năng Suất, Chất lượng, Chi phí).
  • Problem Solving (PS), Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả; 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Từ khóa :