TWI Vietnam | Khu vực đào tạo thực hành >> Khu vực đào tạo thực hành

Khu vực đào tạo thực hành

13/11/2016

Bài báo này nhằm gợi ý một kinh nghiệm nhằm cam kết triển khai sâu rộng hoạt động đào tạo hiệu quả tại các doanh nghiệp.

Ông Art Smalley đề nghị một kinh nghiệm của Toyota trong các hoạt động đào tạo kỹ năng bao gồm việc trang bị một khu vực dành riêng cho hoạt động Chỉ dẫn việc tại khu vực sản xuất/ phân xưởng.

Các phòng đào tạo này được trang bị và bố trí tùy theo nội dung chuyên đề đào tạo khác nhau. Ví dụ: đào tạo kỹ năng căn bản, Chất lượng, An Toàn, Kaizen, v.v.

xem thêm

Từ khóa :