Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Khu vực đào tạo thực hành >> Khu vực đào tạo thực hành

Khu vực đào tạo thực hành

18/08/2022

Bài báo này nhằm gợi ý một kinh nghiệm nhằm cam kết triển khai sâu rộng hoạt động đào tạo hiệu quả tại các doanh nghiệp.

Ông Art Smalley đề nghị một kinh nghiệm của Toyota trong các hoạt động đào tạo kỹ năng bao gồm việc trang bị một khu vực dành riêng cho hoạt động Chỉ dẫn việc tại khu vực sản xuất/ phân xưởng.

Các phòng đào tạo này được trang bị và bố trí tùy theo nội dung chuyên đề đào tạo khác nhau. Ví dụ: đào tạo kỹ năng căn bản, Chất lượng, An Toàn, Kaizen, v.v.

Theo góc nhìn khác, chúng ta đồng ý rằng Toyota, hay mô hình sản xuất Tinh gọn, họ luôn xem "đào tạo" nhân viên là một yêu cầu quan trọng và được hoạch định. Nguồn lực đào tạo (nơi đào tạo, thiết bị, dụng cụ thực hành) được tổ chức bài bản, giúp hoạt động đào tạo được diễn ra chủ động, có hoạch định và có lộ trình.

xem thêm

Từ khóa :