TWI Vietnam | Job Relations - Quan hệ Công Việc >> Job Relations - Quan hệ Công Việc

Job Relations - Quan hệ Công Việc

02/09/2021

Ở trung tâm của mỗi hệ thống vận hành và cải tiến liên tục, là yếu tố  con người.

Cho dù công nghệ, máy móc thiết bị có hiện đại đến bao nhiêu, hệ thống quản lý có tốt đến bao nhiêu, luôn có “con người” hiện diện trong đó ở vị trí trung tâm, yếu tố quan trọng nhất làm cho guồng máy này được vận hành thông suốt và tạo ra giá trị.

Mối Quan hệ Công việc

Hiển nhiên rằng khi trở thành Quản lý, hay Giám sát - vai trò của bạn đã thay đổi. (khác rất nhiều so với trước đây khi bạn là nhân viên, kết quả công việc hầu như do tự-bạn, ít bị ảnh hưởng bởi người khác)

Tổ chức/ phòng ban mong đợi từ bạn, trong vai trò người Quản lý/ Giám sát, nhiều nhiệm vụ cần phải hoàn thành (An toàn, Chất lượng, Năng suất, lãng phí, đào tạo nhân viên, báo cáo, ...)

Bạn - trong vai trò là Quản lý/ Giám sát (hay Leader) bạn cần học cách làm việc cùng với người khác và đạt được kết quả thông qua người khác.

Nói cách khác, luôn luôn tồn tại mối Quan hệ công việc giữa "con người", giữa Quản lý/ Giám sát và những Nhân viên, và giữa các đồng nghiệp lẫn nhau.

  • nếu Mối Quan hệ Công việc TÍCH CỰC (tin cậy, hợp tác, thông tin phản hồi hiệu quả ....) thì khuynh hướng đạt kết quả công việc tốt.
  • Và ngược lại, nếu Mối Quan hệ Công việc TIÊU CỰC (xung đột, mâu thuẫn, không hợp tác, kết nối kém...) thì khuynh hướng kết quả công việc xấu.

Dù muốn hay không, luôn tồn tại đường Quan hệ Công việc này, hoặc tốt hoặc xấu.

 

TWI Job Relations (JR) nhằm tạo dựng một nền tảng các nhận thức và các kỹ năng cần thiết nhằm xây dựng sự tôn trọng, hợp tác, phản hồi thông tin hiệu quả, nhằm đạt được kết quả công việc và mối quan hệ ổn thoả.

Theo Job Relations, vai trò của Quản lý/ Giám sát (Leaders), đơn giản là:

  • Nhận thức được sự tồn tại của đường Quan hệ Công việc;
  • Nhận thức rằng mỗi cá nhân là khác biệt, và cần tôn trọng con người như nhữnng cá nhân;
  • 4 nguyên tắc nền tảng của Mối Quan hệ Công việc TÍCH CỰC;
  • Nhận biết, dự báo sớm tình trạng Quan hệ Công việc, vấn đề có thể nảy sinh;
  • Giải quyết ổn thỏa, hiệu quả vấn đề "con người" theo phương pháp 4-bước, nhờ đó cải thiện tình trạng TIÊU CỰC >> TÍCH CỰC

Điều quan trọng nhất của các chương trình đào tạo kỹ năng là thực hành và thực hành. Nhờ đó sẽ tạo ra thói quen và thay đổi kết quả.

Từ khóa :