TWI Vietnam | 5 yêu cầu thiết yếu của Giám sát giỏi >> 5 yêu cầu thiết yếu của Giám sát giỏi

5 yêu cầu thiết yếu của Giám sát giỏi

26/10/2016

5 yêu cầu của Giám sát giỏi ?

- TWI thống kê Giám sát giỏi có 5 yêu cầu thiết yếu sau:

5 yêu cầu Giám sát giỏi

1. Kiến thức về công việc
2. Hiểu biết trách nhiệm quyền hạn
3. Kỹ năng Chỉ dẫn Việc
4. Kỹ năng Cải tiến
5. Kỹ năng Lãnh đạo

1. KIẾN THỨC CÔNG VIỆC

Đây là loại kiến thức chuyên môn, có liên quan đến đặc thù ngành nghề, công nghệ, sản phẩm, thiết bị, công nghệ, Qui trình sản xuất...
Các kiến thức này cần thiết được cập nhật phù hợp doanh nghiệp và thực tiễn ngành nghề.

2. HIỂU BIẾT VỀ TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN

Đây gồm những nhận thức, hiểu biết có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn dành cho vị trí quản lý của họ.
Gồm: Chính sách, Luật lệ, Qui định, Thỏa ước, nội qui, các mối Quan hệ phòng ban chức năng, nội bộ,... 
Các điều này khác nhau tùy theo mỗi công ty, nhà máy. Do đó trách nhiệm quyền hạn cũng sẽ khác nhau. 
Mỗi Giám sát, để làm tốt công việc cần phải hiểu một cách đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn dành cho họ như là một thành viên của ban quản lý.
Những qui định này là “luật sàn’ mà mỗi giám sát phải làm theo, nhưng chúng ta sẽ không dạy về yêu cầu này trong chương trình này.

3. KỸ NĂNG CHỈ DẪN VIỆC

Kỹ năng Chỉ dẫn Việc nhằm giúp giám sát xây dựng, phát triển được một đội ngũ lao động thạo việc, thông qua một phương pháp dạy việc bài bản, đáng tin cậy, hiệu quả mọi lần.

Điều này giúp Giảm lãng phí, nhầm lẫn, sai lỗi; Giảm tai nạn lao động; Giảm hư hỏng công cụ, thiết bị; Giảm chi phí

Cho dù Giám sát có giỏi hay thành thạo công việc đến đâu, nhưng nếu giám sát không có kỹ năng chỉ dẫn việc, thì không thể nào truyền đạt kiến thức hay kỹ năng cho người khác.

Kỹ năng này được đào tạo trong chương trình TWI - Job Instruction

4. KỸ NĂNG CẢI TIẾN

Kỹ năng cải tiến này giúp tận dụng hiệu quả hơn nguyên vật liệu, máy móc, và nhân lực.

Điều này làm được bằng cách nghiên cứu từng chi tiết công việc và tìm cơ hội cải tiến bằng cách giới hạn, kết hợp, sắp xếp lại và đơn giản hóa các chi tiết này.

Điều này cho phép bạn tận dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực, thiết bị, nguyên vật liệu có sẵn để đạt được năng suất cao hơn với chất lượng tốt.

Kỹ năng này được đào tạo trong chương trình TWI-Job Methods

5. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Kỹ năng lãnh đạo giúp giám sát cải thiện được khả năng làm việc với người khác, khả năng dẫn dắt đội nhóm để hoàn thành công việc.

Gồm những nguyên tắc cơ bản mà nếu áp dụng hàng ngày, sẽ giúp mối quan hệ công việc êm đẹp và ngăn ngừa các vấn đề nảy sinh.

Nếu nhìn được cách vấn đề nảy sinh giúp chúng ta có thể chủ động phòng ngừa. Điều này có thể thực hiện được bằng cách cảm nhận các thay đổi không bình thường trong sản lượng, thái độ, và các mối quan hệ.

Tuy nhiên, khi vấn đề nảy sinh, có một phương pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề, nhằm mục tiêu đạt được thành quả tốt từ hành động xử lý.

Kỹ năng này được đào tạo trong chương trình TWI-Job Relations

 Kiến thức và Kỹ năng?

  • Kiến thức là những gì bạn có thể học, đọc, trao đổi từ các lớp đào tạo, hội thảo.
  • Kỹ năng là khả năng bạn làm được một việc gì đó một cách chính xác, hiệu quả.

Kỹ năng chỉ có thể có được thông qua  thực thành - thực hành, 

- Ví dụ bạn không thể biết bơi nếu chỉ đọc sách dạy kỹ thuật bơi.

Giám sát, bản thân họ không được sinh ra với những kỹ năng quản lý nêu trên, nó cần được đào tạo - thực hành, tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tiễn. 

(trích nguồn TWI-Institute)

Từ khóa :