TWI Vietnam | Chương trình đào tạo chuẩn J >> Chương trình đào tạo chuẩn J

Chương trình đào tạo chuẩn J

Chương trình đào tạo TWI - J-10Hrs

1. Đối tượng: Quản lý, Giám sát đội nhóm

2. Thời gian: 5 học phần x 2 giờ/học phần; 10 học viên / lớp đào tạo

Các học phần được chuẩn hóa theo chương trình chuẩn của TWI Institute - US

Khuyến cáo các buổi học được tổ chức gồm 5 buổi trong tuần.

Việc này giúp học viên có thể sắp xếp tham gia mà không gây gián đoạn công việc, và có thời gian chuẩn bị cho phần thực hành trên lớp. 

3. Yêu cầu: Học viên tham gia đầy đủ tất cả các học phần và thực hiện phần thực hành kỹ năng trước lớp.

Học viên được cấp chứng chỉ của TWI Việt Nam sau đào tạo.

4. Kế hoạch huấn luyện được thống nhất sau buổi học cuối gồm việc áp dụng trong thực tế công việc.

5. Các giảng viên cao cấp của chúng tôi được đào tạo và chứng nhận bởi Viện TWI, Mỹ.

Ngôn ngữ đào tạo chính bằng Tiếng Việt, phù hợp với văn hóa Việt Nam.

quay lại

Từ khóa :