TWI Vietnam | Giá trị cốt lõi >> Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tác động đến vai trò của các Quản lý, Giám sát đội nhóm.. Họ là những người rất quan trọng, trực tiếp  tham gia và chịu trách nhiệm kết quả vận hành hàng ca, ngày và đêm.

TWI mang lại những giá trị thực tiễn như:

​Chuẩn hóa tay nghề

​Tăng năng suất Chất lượng

​Giảm thời gian đào tạo

​Làm việc an toàn hơn

Cải thiện tinh thần làm việc

Giải quyết vấn đề hiệu quả

Xây dựng và hoàn thiện vai trò của các Quản lý, Giám sát đội nhóm. Họ là những người rất quan trọng, trực tiếp  tham gia và chịu trách nhiệm kết quả vận hành hàng ca, ngày và đêm.

TWI mang lại những giá trị thực tiễn như:

​Chuẩn hóa tay nghề, khả năng làm việc của nhân viên

​Tăng năng suất Chất lượng

​Giảm thời gian đào tạo

​Làm việc an toàn hơn

Cải thiện tinh thần làm việc

Giải quyết vấn đề hiệu quả

TWI gồm 3 chương trình cốt lõi, đào tạo kỹ năng quản lý thiết yếu nền tảng dành cho cấp Quản lý, Giám sát đội nhóm (hay còn gọi là Leaders)

-        Job Relations (JR), Kỹ năng Quan hệ công việc, phương pháp nhằm tạo dựng nền tảng hợp tác, tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.

-        Job Instruction (JI), Kỹ năng Chỉ dẫn Việc, phương pháp nhằm tạo dựng nền tảng căn bản trong “chuẩn hóa” công việc tại nơi làm việc.

-        Job Methods (JM), Phương pháp nhằm phân tích chi tiết quá trình hoạt động sản xuất hiện tại, đặt câu hỏi và tìm ý tưởng, phương tiện để thực hiện cải tiến liên tục.

Ngoài ra, TWI gồm 2 chương trình nền tảng quan trọng:

-        Program Development (PD) dành cho những thành viên tham gia hoạch định và phát triển năng lực nhân viên thông qua các chương trình đào tạo. PD giúp hoạch định đào tạo hiệu quả, tập trung vào xác định nhu cầu đào tạo nhằm giải quyết vấn đề hoặc giảm rủi ro trong hoạt động vận hành.

-        Problem Solving (PS), hướng dẫn kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả theo chu trình PDCA, tập trung vào phân tích nguyên nhân gốc, gồm 2 công cụ căn bản là Cause-Effect Analysis và Why Tree

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Từ khóa :